Module "Tài chính cầu" hoạt động dựa theo Thông tư 45/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 07 tháng 05 năm 2018.

Để Module "Tài chính cầu" hoạt động chính xác và hiệu quả, các thông tin "Năm xây dựng" và "Giá trị ban đầu" cần phải được cập nhật trên hệ thống (thông tin chính của cầu). Từ Giá trị bạn đầu (nguyên giá), qua hoạt động Tăng / Giảm giá trị hàng năm, để tính lại giá trị hiện thời của tài sản (cầu)

 

Khi cấp Chi cục vào màn hình Tài chính cầu, sẽ hiển thị lên danh sách các lần thao tác cuối về tài chính đối với từng cầu. Lưu ý: mỗi thời điểm, chỉ có không quá 1 bản nháp tài chính đồi với từng cầu

Tại màn hình chi tiết từng cầu, sẽ hiển thị lên danh sách các lần nghiệp vụ tài chính của cầu.

Lưu ý:

Tại 1 thời điểm chỉ cho phép có 1 bản nháp. Bản nháp cần phải được chuyển sang trạng thái phê duyệt thì mới tạo thêm được nghiệp vụ mới

Mỗi nghiệp vụ có 3 loại:

  • Tăng giá trị
  • Giảm giá trị
  • Khấu hao

Người sử dụng cần nhập chính xác "loại" kể trên cùng với Giá trị tăng/ giảm.

Sau khi được phê duyệt, chương trình sẽ tự động Tăng/ Giảm giá trị hiện tại của cầu và cập nhật lại giá trị cuối cùng của cầu