Chức năng Kiểm tra cầu (mới) được tạo lập nhằm mục đích hỗ trợ đơn vị công cụ Kiểm tra cầu trực tuyến, sử dụng điện thoại thông minh (smart Phone) để cập nhật trực tuyến thông tin cầu

 1- Tạo tiểu khoản Sửa chữa cầu

Từ tài khoản chính (cấp chi cục), tạo tiểu khoản cho chức năng Kiểm tra cầu

 

Mỗi tiểu khoản sẽ được phân chia quản lý một số cầu nhất định.

 

2- Màn hình quản lý của iểu khoản Sửa chữa cầu

Tại màn hình chính, sẽ hiển thị lên danh sách tất cả các cầu thuộc chức năng hoạt động của Tiểu khoản đăng nhập

Tại mỗi dòng, sẽ có thông tin về lần sửa chữa cuối cùng đối với từng cầu cùng với trạng thái của lần sửa chữa đó. Mỗi cầu tại một thời điểm chỉ có thể 1 lần sửa chữa ở trạng thái mở (nháp)

Sau khi lựa chọn cầu cần thao tác, có 2 nút "Thêm" và "Chi tiết", trong đó

- Nếu lần sửa chữa trước đó đã hoàn thành thì sẽ có nút "Thêm"

- Nút "Chi tiết" sẽ hiển thị ra nội dung lần sửa chữa cuối cùng. 

 

3- Màn hình chi tiết

Người sử dụng cũng phải cập nhật đầy đủ các thông tin của lần sửa chữa đó. Sau đó Lưu lại thông tin

 

4- Quản lý ảnh

Tại mỗi mục Kiểm tra chính có chức năng Quản lý ảnh cho Mục chính đó. Màn hình quản lý ảnh bao gồm:

- Xem tất cả các ảnh đã gửi lên

- Xóa từng ảnh

- Xắp xếp ảnh