Để đăng nhập vào chương trình, người sử dụng cần có "Tài khoản" do người quản trị cung cấp. 

Mỗi "Tài khoản" sẽ bao gồm:

  • Tên tài khoản
  • Mật khẩu
  • Phạm vi và danh sách các chức năng (do người quản trị định nghĩa).