Sau đây là đầu mục trong hướng dẫn sử dụng chương trình VBMS bằng VIDEO

 - Đăng nhập chương trình.

 - Hướng dẫn xem thông báo(tải tệp tin).

 - Thiết lập thông tin đơn vị.

 - Quản lý tài khoản.

 - Thiết lập tiểu khoản.

 - Thêm mới thông tin cầu.

 - Hướng dẫn cập nhật thông tin chung.

 - Hướng dẫn cập nhật thông số kỹ thuật.

 - Hướng dẫn cập nhật thông tin kết cấu nhịp.

 - Hướng dẫn cập nhật thông tin kết cấu dưới. 

 - Hướng dẫn cập nhật thông tin sửa chữa.

 - Hướng dẫn cập nhật thông tin quản trị cầu.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông tin chung.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông sô kỹ thuật.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông tin tình trạng chung.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông tin tình trạng chi tiết.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông số hình học.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông tin kết cấu nhịp.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông tin kết cấu dưới.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông tin sửa chữa.

 - Hướng dẫn tìm kiếm cầu theo thông tin tổng hợp.

 - Hướng dẫn tìm kiếm "kiểm tra dữ liệu “ cầu.

 - Thống kê tổng hợp (cấp Sở).

 - Tải xuống thông tin thống kê dưới định dạng (PDF, Excel, Html, Xml, CSV).

 

 - Quản lý chi cục (cấp Sở).

 - Quản lý đơn vị cơ sở (cấp huyện, cấp sở).

 - Gửi tin nhắn (giữa các cấp).

 - Nhận tin nhắn (giữa các cấp).

 - Thêm mới thông tin hình ảnh.

 - Gửi tệp tin đính kèm.

 - Tải xuống tệp tin đính kèm.

  

 - Danh sách tỉnh lộ (cấp Sở LBMS).

 - Thêm mới thông tin đơn vị cấp cơ sở.

 - Thêm mới thông tin cầu đối với đơn vị.

 

 - Cập nhật thông tin kiểm tra.(VBMS)

 - Cập nhật thông tin kiểm tra kết cấu phần trên.(VBMS)

 - Cập nhật thông tin kiểm tra kết cấu phần dưới.(VBMS)

 - Cập nhật thông tin kiểm tra dòng chảy và phòng hộ.(VBMS)

 - Cập nhật thông tin kiểm tra công trình phụ trợ.(VBMS)

 - Cập nhật thông tin kiểm tra đường hai đầu cầu.(VBMS).

 

 - Thống kê thông tin BCI.(VBMS). 

 - Thống kê danh sách cầu đã kiểm tra.(VBMS)